Central Europe business day 2022

Manual

Na podujatí sa rýchlym a jednoduchým spôsobom stretnete s potenciálnymi partnermi budúcej spolupráce. Budete mať 15-30 minút na diskusiu s potenciálnym partnerom podľa časového harmonogramu.

 

Online registrácia

Zaregistrujte sa online a propagujte profil vašej spoločnosti.

Vo vašom profile môžete popísať, akú spoluprácu hľadáte s potenciálnymi obchodnými partnermi.

Váš profil spolupráce bude viditeľný pre ostatných účastníkov na webovej stránke podujatia. Neváhajte a aktualizujte svoj profil kedykoľvek.

Prosím, dbajte na to, aby ste vyplnili svoj profil vo vysokej kvalite, pretože bude zverejnený v katalógu účastníkov.

 

Predorganizovanie bilaterálnych stretnutí - rezervácia bilaterálnych stretnutí online

Približne týždeň pred podujatím môžete požiadať o bilaterálne stretnutia. Je na vás, aby ste aktívne identifikovali relevantných partnerov. Upozorňujeme, že schôdzky, ktorých sa nechcete zúčastniť, musia byť aktívne odmietnuté, inak sú naplánované automaticky.

 

Ako funguje rezervácia stretnutí:

Prihláste sa do svojho profilu,

Na hornom paneli kliknite na "Zoznam účastníkov",

Vyberte si partnerov a kliknite na vybranú firmu (stlačte modré tlačidlo "Podrobnosti"),

Stlačte zelené tlačidlo "Požiadať o stretnutie",

 

Ako fungujú bilaterálne stretnutia?

Dvojstranné stretnutia trvajú od 15 do 30 minút, čo je zvyčajne dostatočné na vytvorenie obchodných spojení. Potom zazvoní gong a nasleduje nasledujúca schôdza.

 

Ste zaregistrovaný v profile spolupráce, ktorý sa zobrazí na webovej stránke podujatia. Každý účastník si môže vybrať stretnutia s inými účastníkmi, s ktorými má záujem o osobné stretnutie. (Pozrite si informácie v časti "Ako funguje rezervácia stretnutí"). Niekoľko dní pred podujatím obdržíte svoj osobný rozpis stretnutí e-mailom, ktorý ukazuje, kto sa stretne KEDY a KDE. Na podujatí dostanete aktualizovanú verziu schôdzky.

Tím SARIO bude počas celej udalosti k dispozícii.

 

 

Manual

 

The event is a quick and easy way to meet potential cooperation partners. You will have 15-30 minutes for the discussion with your potential partner according to the time schedule.

 

Online registration:

Register online and advertise your company profile.

In your profile, you can describe what kind of cooperation you are looking for and which topics you would like to negotiate with potential business partners.

 

Pre-arranging bilateral meetings- booking bilateral meetings on line

About one week before the event you can request bilateral meetings on-line and will receive bilateral meeting requests. It is up to you to get active and identify matching partners. Please be aware: meetings you don´t wish to attend have to be refused actively, otherwise they are scheduled automatically.

 

How the booking of meetings works:

  • Sign into your profile
  • On the top bar, click on the "List of participants"
  • Make your selection of partners and click on the selected company (press the blue button "Details“)
  • Press the green button "Request a meeting"  

 

How do the bilateral meetings work?

At the event, people meet and greet at high speed. Bilateral meetings take from 15 to 30 minutes, which is usually enough to forge business connections. Then the gong rings and the next meeting start.

 

You are registered with a cooperation profile which will be displayed on the event web site. Each participant can online select meetings with other participants they would like to personally talk to. (See information in “How the booking of meetings works”). A few days before the event you will receive your personal meeting schedule by email, showing WHO he will meet WHEN and WHERE. At the event, you will receive an updated version of your meeting schedule including last minute bookings.

 

The SARIO team will be avaiable throughout the event.

 

Organiser


Schedule
Registration19.7.2022 - 19.9.2022
Booking of B2B meetings20.9.2022 – 26.9.2022
Event29.9.2022
Details
LanguageEnglish
Costs Free of charge
VenueCastle Šimák, Palace Art Hotel, Mladoboleslavská 5, Pezinok
Bilateral Meetings
Participants43
Meetings138
Participants
sk Slovakia 29
at Austria 4
cz Czech Republic 4
hu Hungary 2
de Germany 1
ch Switzerland 1
pt Portugal 1
us United States 1