Central Europe Business day 2020

Event

Date:

 Venue:

Castle Šimák, Palace Art Hotel, Mladoboleslavská 5, Pezinok

 

Organiser:

SARIO

 

Conditions:

Participation of foreign companies meets no special conditions (max.2 persons per company)

Slovak companies must meet the conditions set out below for participation in the activities of the National Project* (max.2 persons per company)

Number of attendees : max. 90 persons

 

Contact:

Michaela Kúdelová, T: +421 2 58 260 131, +421 915 763 227

Michal Wuketich, T. +421 908 978 629

 

Language:

English, Slovak

 

The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) is pleased to invite you to the Central Europe business day 2020, which is held on 08th September 2020 in Castle Šimák, Pezinok.

 

The event is organized within the framework of the National Project “Support of internationalization of SMEs” is realized within the Operational Programme Integrated infrastructure, priority axis 3. investment priority 3.2. specific goal 3.2.1 targeting the increase of internationalization of SMEs and the use of the opportunities provided by the EU´s common market.

 

The main objective of the Business day is to held the bilateral negotiations of individual companies, which will provide the opportunity for Slovak and foreign entrepreneurs from Central Europe to establish personal contact and develop mutual business relations.

 

The main focus of the event is on the following sectors: engineering, automotive, ICT, electronics, construction, energetics.

 

Participation at the event is free of charge

 

Information for Slovak entrepreneurs only:

 

Only small and medium enterprises (SMEs) from Slovakia that meet the following criteria may participate in the event:

 

  1. Entities meeting the definition of SMEs defined in Annex no. I Commission Regulation (EU) 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market.
  2. Slovak SMEs located outside the Bratislava Region.
  3. Entities meeting the criteria set out in the de minimis scheme.
  4. The enterprises not considered to be in difficulties.

 

All the necessary information for participations of the Slovak SMEs is available on the SARIO website: https://www.sario.sk/en/np  (Applicant's Manual, Scheme for Support of Small and Medium-Sized Enterprises in the Slovak Republic, Test of Enterprises in difficulties, Guide to Defining SMEs).

 

Dátum:

08. september 2020

 

Miesto:

Zámok Šimák, Palace Art Hotel, Mladoboleslavská 5, Pezinok

 

Organizátor:

SARIO

 

Podmienky účasti:

Neobmedzená účasť pre zahraničné spoločnosti (max. 2 osoby za spoločnosť)

Slovenské spoločnosti spĺňajúce nižšie uvedené podmienky účasti na aktivitách Národného projektu* (max. 2 osoby za spoločnosť)

Počet účastníkov: max. 90 osôb

 

Kontakt:

Michaela Kúdelová, T: +421 2 58 260 131, +421 915 763 227

Michal Wuketich, T. +421 908 978 629

 

Jazyk:

Anglický, Slovenský

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vás dovoľuje pozvať na Central Europe Business day 2020, ktoré sa koná 08. Septembra 2020 na Zámku Šimák v Pezinku.

 

Podujatie je organizované v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 3. investičnej priority 3.2. špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

 

Hlavným cieľom podnikateľského fóra sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť slovenským a zahraničným podnikateľom z krajín strednej Európy nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy.

 

Podujatie je zamerané na nasledujúce sektory: strojárstvo, automobilový priemysel, informačné technológie, elektronika, stavebníctvo a energetika.

 

Účasť na podujatí je bezplatná.

 

Informácia pre slovenské spoločnosti: podujatia sa môžu zúčastniť iba slovenské malé a stredné podniky (MSP), ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 

  1. Podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP definované prílohou č. I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17.júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom
  2. slovenské MSP so sídlom mimo Bratislavský kraj
  3. spĺňajú kritériá stanovené v Schéme pomoci de minimis
  4. podnik nie je v ťažkostiach.

 

Všetky potrebné informácie k podmienkam účasti slovenských MSP sú dostupné na internetovej stránke agentúry SARIO: https://www.sario.sk/sk/np (Manuál pre žiadateľa, Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR, Test podniku v ťažkostiach, Príručka k definícii MSP). 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je vykonávateľom Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku č. 2 (schéma pomoci de minimis, DM – 8/2017) prostredníctvom národného projektu Podpora internacionalizácie MSP. Predmetom schémy je poskytovanie pomoci de minimis nepriamou formou, a to prostredníctvom dotovaných služieb MSP v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č.  1407/2013 z. 18.decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie L 352, 24. December 2013.

Predpokladaná výška minimálnej pomoci na podujatie je 300 Eur. 

V prípade, ak sa odo dňa registrácie na toto podujatie do dňa konania podujatia zmenila kategória vašej spoločnosti uvedená vo Vyhlásení na kvalifikovanie sa ako MSP, alebo bola vašej spoločnosti/jedinému podniku poskytnutá pomoc de minimis, ktorá nebola uvedená v Prehľade de minimis, prosím kontaktujte nás s touto informáciou. Ďakujeme.

 

 

   

 

        

 

Organiser
SARIO
Schedule
Registration05. February – 21. August 2020
Booking of B2B meetings22. August – 31. August 2020
Event08. September 2020
Details
LanguageEnglish, Slovak
Costs free of Charge
VenueCastle Šimák, Palace Art Hotel, Mladoboleslavská 5, Pezinok
Bilateral Meetings
Participants67
Meetings38
Participants
sk Slovakia 37
at Austria 10
hu Hungary 9
cz Czech Republic 7
de Germany 3
ch Switzerland 1