Central Europe business day 2022

Event

Dátum:

29.september 2022

 

Miesto:

Zámok Šimák, Palace Art Hotel, Mladoboleslavská 5, Pezinok

 

Cena:

Bezplatne (s registráciou a po splnení podmienok)

 

Organizátor:

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

 

Podmienky účasti:

Neobmedzená účasť pre zahraničné spoločnosti (max. 2 osoby za spoločnosť)

Slovenské spoločnosti spĺňajúce nižšie uvedené podmienky účasti na aktivitách Národného projektu (max. 2 osoby za spoločnosť)

Počet účastníkov: max. 100 osôb

 

Program:

9:30 - 10:00 Registrácia

10:00 - 10:15 Otvorenie Podnikateľského fóra

10:15 - 12:30 B2B rokovania

12:30 - 13:30 Prestávka, obed

13:30 – 17:30 B2B rokovania

 

Kontakt:

Tomáš Lenčéš, T: +421 948 866 180

Michal Wuketich, T. +421 908 978 629

forum@sario.sk

 

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vás dovoľuje pozvať na CENTRAL EUROPE BUSINESS DAY 2022, ktoré sa koná 29.septembra 2022 v Zámku Šimák, Palace Art Hotel, Mladoboleslavská 5, Pezinok.

 

Podujatie je organizované v rámci Národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

 

Hlavným cieľom kooperačného podujatia sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy.

 

Podujatie je zamerané primárne na nasledujúce sektory:

 • strojárstvo,
 • elektrotechnika,
 • energetika,
 • ekológia,
 • potravinárstvo,
 • informačné technológie.

 

 

Informácia pre slovenské spoločnosti:

 

podujatia sa môžu zúčastniť  slovenské malé a stredné podniky (MSP), ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 

 1. Podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP definované prílohou č. I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17.júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom
 2. slovenské MSP so sídlom mimo Bratislavský kraj
 3. spĺňajú kritériá stanovené v Schéme pomoci de minimis

 

Všetky potrebné informácie k podmienkam účasti slovenských MSP sú dostupné na internetovej stránke agentúry SARIO: https://www.sario.sk/sk/np (Manuál pre žiadateľa, Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR, Príručka k definícii MSP) .

 

 

SARIO si vyhradzuje právo na zmenu programu počas prípravy podujatia.

 

 

EVENT

 

Date:

29th September 2022

 

Place:

Castle Šimák, Palace Art Hotel, Mladoboleslavská 5, Pezinok

 

Price:

Free of charge

 

Organiser:

Slovak Investment and Trade Development Agency

 

Conditions of participation:

Unlimited participation for foreign companies (max. 2 people per company)

Slovak companies meeting the below conditions for participation in the activities of the National Project (max. 2 persons per company)

Number of participants: max. 100 persons

 

Program:

9:30 - 10:00 Registration

10:00 - 10:15 Opening of the Business forum

10:15 - 12:30 B2B

12:30 - 13:30 Break, lunch

13:30 – 17:30 B2B

 

Contact:

Tomáš Lenčéš, T: +421 948 866 180

Michal Wuketich, T.: +421 908 978 629

forum@sario.sk

 

 

The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) is pleased to invite you to the Central Europe business day 2022, which is held on 29th September 2022 in Castle Šimák, Pezinok.

 

The event is organized within the framework of the National Project “Support of internationalization of SMEs” is realized within the Operational Programme Integrated Infrastructure, priority axis 11. investment priority 3b, specific goal 11.2 targeting the increase of internationalization of SMEs and the use of the opportunities provided by the EU´s common market.

 

The main objective of the Business day is to held the bilateral negotiations of individual companies, which will provide the opportunity for Slovak and foreign entrepreneurs to establish personal contact and develop mutual business relations.

 

The mail focus of the event is on the following sectors:

 • engineering,
 • electrical engineering,
 • energy,
 • ecology,
 • food industry,
 • information technology.

 

 

Information for Slovak entrepreneurs only:

 

Only small and medium enterprises (SMEs) from Slovakia that meet the following criteria may participate in the event:

 

 1. Entities meeting the definition of SMEs defined in Annex no. I Commission Regulation (EU) 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market.
 2. Slovak SMEs located outside the Bratislava Region.
 3. Entities meeting the criteria set out in the de minimis scheme.

 

All the necessary information for participations of the Slovak SMEs is available on the SARIO website: https://sario.sk/en/support-internationalization-smes  (Applicant's Manual, Scheme for Support of Small and Medium-Sized Enterprises in the Slovak Republic, Guide to Defining SMEs).

 

 

SARIO reserves the right to change the program during the preparation of the event.

 

 

Organiser


Schedule
Registration19.7.2022 - 19.9.2022
Booking of B2B meetings20.9.2022 – 26.9.2022
Event29.9.2022
Details
LanguageEnglish
Costs Free of charge
VenueCastle Šimák, Palace Art Hotel, Mladoboleslavská 5, Pezinok
Bilateral Meetings
Participants43
Meetings138
Participants
sk Slovakia 29
at Austria 4
cz Czech Republic 4
hu Hungary 2
de Germany 1
ch Switzerland 1
pt Portugal 1
us United States 1