Central Europe Business day 2020
xSuite

xSuite

Germany, Ahrensburg
Mr. Peter Lacko, Sales Manager
Mr. Sven Rossbach, Director

About Us

XSUITE je výrobcom softvéru xSuite®, technologickej platformy, ktorá poskytuje digitálne riešenia pre procesy spojené so spracovaním dokumentov. Spoločnosť sa zameriava na tri hlavné témy: 1. Digitálna správa dokumentov 2. Automatizácia dôležitých obchodných procesov 3. Inteligentná integrácia e existujúcimi firemnými dátami ako sú personálne údaje, dodávatelia a pod. XSUITE patrí v tejto oblasti už 25 rokov medzi vedúce firmy a inovatívnych lídrov. Na riešenia xSuite sa spolieha vyše 1 100 zákazníkov vo viac ako 60 krajinách. Kľúčovou kompetenciou XSUITE je spracovanie faktúr v rámci SAP ale aj iných podnikových systémov. Riešenie bolo vyvinuté pre malé a stredné podniky, korporácie ako aj verejný a štátny sektor. XSUITE však ponúka oveľa viac: napr. inteligentné riešenia pre automatizáciu nákupu a spracovania objednávok alebo bezpečnú, otestovanú a certifikovanú elektronickú archiváciu. Kľúčovými parametrami na ktoré sa XSUITE a jej product xSuite sústredí sú použiteľnosť, mobilný prístup a aplikácie, ako aj témy SAP S / 4HANA, HANA databáza, Fiori a cloud. XSUITE is a maker of xSuite® software, a technology platform that provides digital solutions for document processing processes. The company focuses on three main topics: 1. Digital document management 2. Automation of important business processes 3. Intelligent integration with existing company data such as personnel data, suppliers, etc. XSUITE has been one of the leading companies and innovative leaders in this field for 25 years. More than 1,100 customers in more than 60 countries rely on xSuite solutions. The key competence of XSUITE is the processing of invoices within SAP as well as other business systems. The solution was developed for small and medium-sized enterprises, corporations as well as the public and state sectors. However, XSUITE offers much more: e.g. intelligent solutions for automation of purchasing and order processing or secure, tested and certified electronic archiving. The key parameters on which XSUITE and its product xSuite focus are usability, mobile access and applications, as well as SAP S / 4HANA, HANA database, Fiori and cloud themes.

Areas of Activity

  • other
Organisation
xSuite

Country
Germany
Ahrensburg

Type
Company

Size
101-250

Website
http://www.xsuite.com

Additional info about company


Participating in
9.9.2021 B2B negotiations

Cooperation Profiles

Companies looking for digitalisation and automation of internal documents. These can be the end users as well as implementation companies.

Requested

distributor partner subcontracting offers

Offered

partner supplier